Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 • 1. Reikwijdte van Algemene voorwaarden
  § 1.1 Onze leveringen, diensten en aanbiedingen zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Bevestigingen van de koper met betrekking tot zijn eigen voorwaarden worden afgewezen.
  § 1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen effectief zijn als ze door ons schriftelijk worden bevestigd.
 • 2. Aanbod en conclusie van het contract
  § 2.1
  Onze aanbiedingen zijn niet bindend. Acceptatie en alle opdrachten vereisen onze schriftelijke bevestiging. Hetzelfde geldt voor aanvullingen, wijzigingen.
  § 2.2 Onze aanbiedingen zijn exclusief verzendkosten en zonder film kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  § 2.3 Indien de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de koper niet meer bestaat, of indien de koper is niet relevant voor zijn contractuele verplichtingen, kunnen we de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleren, tenzij de koper vooruitbetaald heeft.
 • 3. Stalen
 • 3.1 Wij hebben het copyright en intellectueel eigendom aan de koper verzonden stalen. Dit geldt ook als het cliché door de koper betaald werd.
 • 3.2 Wij dienen vergoed te worden wanneer de koper na ontvangst van onze stalen voor goedkeuring, naar een andere leverancier stapt. Wij reserveren het recht op schadevergoeding.
 • 3.3 Wij mogen de stalen tonen aan klanten, op shows en in catalogi tonen.
 • 4. Hulpmiddelen van alle soorten, vormen, films, tekeningen, clichés
  § 4.1 instrumenten van alle soorten, vormen, films, tekeningen, productie en handgereedschap, meester stempel, enz. Alle soorten van aangepaste en stereotypen blijven onze eigendom – zelfs als de koper de productiekosten betaald heeft.
  § 4.2 De instrumenten van alle soorten, vormen, films, tekeningen, productie en handgereedschap, meester stempel, blijven beschermd tegen levering van de bestelling, enz. Voor alle soorten van speciale uitvoeringen voor de klant voor de periode van vijf jaar en zal niet worden gebruikt voor andere klanten.
  § 4.3 De vormen en clichés vijf jaar – gerekend vanaf de facturering van de orde van – bijgehouden door ons. Digitale gegevens die we bijv. verkregen via ISDN, met de toestemming van de klant, worden na 12 maanden verwijderd.
 • 5. Drukproef, drukwerk
  § 5.1 De opdracht zal worden uitgevoerd door ons na het akkoord van de drukproef. Latere klachten worden afgewezen.
  § 5.2 We werken in flexo afdrukken (voor flexibele verpakkingsmaterialen), tampondruk, offset en digitaal printen. Kleine kleurverschillen kunnen om technische redenen niet vermeden worden en worden door de koper als contractuele prestaties geaccepteerd. We gebruiken alleen HKS of Pantone-kleuren of CMYK digitale kleuren. RAL-kleuren en CMYK digitale kleuren kunnen alleen worden benaderd. Lichte variaties RAL kleuren en CMYK-kleuren worden door de koper geaccepteerd en geven hem geen recht op claims tegen ons.
  § 5.3 Voor het werken met ambachtelijke, artisanale producten, is het mogelijk dat het niet perfect gecentreerd is.
 • 6. Prijzen
  § 6.1 Indien er geen andere afspraak is gemaakt, blijven de prijzen van offertes 30 werkdagen geldig na versturen van de offerte. De prijzen van de ondertekende orderbevestiging zullen gelden.
  § 6.2 Prijzen zijn af fabriek.
 • 6.3 De prijzen zijn exclusief verpakking, verzendkosten, kosten van films, tekeningen, clichés, kosten van de productie en handgereedschap, de kosten van meester stempel, aangepaste productie van alle soorten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  § 6.4 De ontwerpkosten zijn niet inbegrepen in de prijzen. De kosten van ontwerpvoorstellen, layouts etc. zullen voor het contract met ons overeengekomen worden. We behouden ons het recht voor het de ontwerpkosten aan te rekenen.
  § 6.5 Wij hebben het auteursrecht en intellectueel eigendom van alle ontwerpen en ontwerpvoorstellen, hoewel we het logo van de klant hebben gebruikt. Wanneer de klant op basis van ons ontwerp bij een andere leverancier zijn goederen laat produceren, behouden wij het recht om schadevergoeding te vragen van de klant. We zijn niet verplicht onze ontwerpen te  te overhandigen
  § 6.6 Indien de koper kleinere hoeveelheden koopt ten opzichte van het in onze aanbod vermelde bedrag, hebben wij het recht de prijzen aan te passen volgens de werkelijk bestelde hoeveelheden.
 • 6.7 Wij hebben het recht om 10% meer of minder te leveren, om technische redenen bij de produktie, zonder dat dit leidt tot een wijziging in de overeengekomen prijs. De koper heeft dan geen recht op nalevering.
 • 7. Levering en prestaties
  § 7.1 De data en deadlines gesteld door ons zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.
  § 7.2 Voor levering en service vertragingen als gevolg van overmacht of als gevolg van gebeurtenissen die de levering bemoeilijken of onmogelijk maken – dit is inclusief de daaropvolgende materiaal inkoop moeilijkheden, operationele storingen, stakingen, uitsluitingen, officiële eisen, enz., ook al zijn ze bij onze leveranciers of onderaannemers – zijn wij niet verantwoordelijk, zelfs indien er bindende data en deadlines. Ze geven ons het recht om de levering of uitvoering op te schorten voor de duur van de belemmering plus een redelijke aanlooptijd of geheel of gedeeltelijk terug te trekken uit het contract als gevolg van de onvervulde deel.
  § 7.3 Indien de belemmering langer dan drie maanden duurt, heeft de koper recht zich terug te trekken uit de overeenkomst die nog niet vervuld werd.
  § 7.4 Wij hebben het recht op gedeeltelijke leveringen en gedeeltelijke diensten op elk moment.
 • 8. Risico-overgang
  § 8.1 Het risico gaat over naar de koper zodra de zending is overgedragen aan het transportbedrijf of heeft zodra het de werkplaats verlaten heeft voor verzending. Wanneer de zending klaar is, maar transport onmogelijk, wordt de klant verwittigd en kan hij voor het transport zorgen. De klant mag zelf een transportfirma aanstellen, de kosten van dat transport worden dan door de klant betaald, en niet aangerekend door ons.
 • 9. Garantie
  § 9.1 Onze producten zijn bederfelijk. We leveren uitsluitend verse produkten. De houdbaarheid van elk product is door de klant bij ons aan te vragen. De houdbaarheid verklaard door ons is alleen geldig indien goed opgeslagen.
  § 9.2
  Klachten moeten schriftelijk drie dagen na ontvangst van de goederen per e-mail naar ons gestuurd worden. In het geval van gerechtvaardigde klachten hebben we het recht te kiezen tussen vervanging van niet-defecte producten of een kredietnota op te maken. Elke verdere claims tegen ons worden afgewezen. De vervangende goederen zullen op onze kosten geleverd worden aan de koper. De passende tegemoetkoming wordt bepaald door ons.
  § 9.3 De voorgaande bepalingen bevatten de volledige garantie voor onze producten zijn exclusief andere garantie van welke aard ook.
 • 10. Betaling
  § 10.1 Onze facturen zijn betaalbaar vóór levering.
  § 10.2 Betaling wordt geacht gemaakt te zijn wanneer het bedrag op onze rekening staat.
  § 10.3 Indien de koper in gebreke blijft van betaling, hebben wij het recht om intresten te rekenen ten belope van 5% boven de basisrente.
  § 10.4 goederen blijven onze eigendom zolang ze niet 100% betaald zijn.
  § 10.5 De koper heeft slechts het recht om bedragen in te houden als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen of indien de tegenvorderingen wettelijk vastgesteld werden.
 • 11 Toepasselijk recht, bevoegdheid, Scheidbaarheid
  § 11.1 Deze Algemene Voorwaarden en de gehele rechtsverhouding tussen ons en de kopers, is het recht van België van toepassing.
  § 11.2 Voor zover wettelijk toegestaan, Nijvel de enige plaats van jurisdictie voor alle uit de contractuele relatie direct of indirect voortvloeiende geschillen.
  § 11.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een bepaling in het kader van andere overeenkomsten ongeldig is of wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen of overeenkomsten.
  § 11.4 De koper gaat ermee akkoord om zijn gegevens op te slaan in onze EDP